Download algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Goederen: alle door de leverancier te leveren zaken en diensten, waaronder creatieve uitingen.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij derden dienen te worden betrokken door de leverancier voor de uitvoering hiervan.
3. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
4. De algemene voorwaarden kunnen op elk willekeurig moment op de website www.relatiepennen.nl worden in gezien.
5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De leverancier en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. De leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Bij bestellingen via de website komt de overeenkomst pas tot stand als de leverancier de bestelling van de opdrachtgever heeft geaccepteerd. De leverancier heeft het recht bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt de opdrachtgever daar binnen 10 werkdagen bericht van.
4. De leverancier heeft het recht te bepalen dat bepaalde artikelen slechts in minimum hoeveelheden worden geleverd.

Artikel 4 Annuleringen
1. Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, dient hij alle redelijkerwijs gemaakte onkosten, die de leverancier al ter voorbereiding heeft gemaakt, en alle andere schade aan de leverancier te vergoeden.
2. De leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst direct te ontbinden, indien:
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- het waarschijnlijk is dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de leverancier kan worden verwacht dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nakomen;
- zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk in redelijkheid van de leverancier kan worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt de leverancier zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien de leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is de leverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze is ontstaan of schadeloosstelling.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de leverancier vrij om de overeenkomst direct op te zeggen en de overeenkomst te annuleren, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Prijzen
1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders en nabestellingen.
4. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de kosten, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, gestegen zijn.
5. De leverancier is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten onduidelijk of onjuist zijn.
6. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.


Artikel 6 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de leverancier aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De leverancier heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. De leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Levering
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.
2. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer.
3. De leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.
4. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de opdrachtgever.
5. Indien de leverancier gegevens nodig heeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, begint de uitvoeringstermijn nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan de leverancier ter beschikking heeft gesteld.
6. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken. Bij niet-naleving hiervan is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend.

Artikel 8 Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 9 Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%
5. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 10 Reclamaties
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. Bij overschrijding hiervan is de leverancier niet gehouden tot enigerlei vorm van schadevergoeding.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door de leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) is nagekomen.
2. De opdrachtgever dient steeds alles te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de leverancier veilig te stellen.
3. Door de leverancier geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om de leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Indien de leverancier zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de leverancier, en door de leverancier aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.
6. Alle tekeningen, schetsen, monsters, modellen e.d. die door de leverancier worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, eigendom van de leverancier en mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

Artikel 12 Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen, waardoor de leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. Tekortkomingen als gevolg van het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien de leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
2. De leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
3. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de leverancier is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever.
5. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
6. Indien de leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 14 Geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van de leverancier.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Diversen
1. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
2. De leverancier zal de door de opdrachtgever verstrekte gegevens bewaren. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en worden zolang bewaard als nodig is. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de opdrachtgever in het geding komt.
3. De leverancier mag bij de uitvoering van de overeenkomst(en) gebruikmaken van derden.
4. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het feit dat de leverancier deze voorwaarden eventueel soepel toepast.
5. De leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy policy
De website is beveiligd met een SSL (Secure Sockets Layer) verbinding waardoor het bestelproces veilig is en alle persoonlijke informatie tussen u en de website wordt afgeschermd. Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan, en gevoelige informatie over uw persoonsgegevens zal nooit aan derden worden verstrekt of toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.